INFORMACJA – Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu m. st .Warszawy (31-07-2015)

Informacja

W imieniu m. st. Warszawy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr Vl/107/2015 Rady Miasta Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu m. st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 – 2019„ w związku z zadłużeniem na dzień 30 września 2014 r. istnieje możliwość przystąpienia przez Pana/Panią do programu obejmującego restrukturyzację zadłużenia istniejącego na koncie zajmowanego lokalu w celu umorzenia części zadłużenia.

Do Programu mogą przystąpić dłużnicy, którzy:
1) na dzień 30 września 2014 r. posiadali zadłużenie;
2) w terminie do dnia 20 września 2015 r. złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznają zadłużenie;
3) podpiszą porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia;
4) na wniosek ZGN udostępnią lokal do przeglądu;
5) nie dewastowali zajmowanego lokalu oraz nie wykraczali przeciwko porządkowi domowemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.

Restrukturyzacja zadłużeni (tj. częściowe oddłużenie) po spełnieniu powyżej wskazanych warunków, nastąpić może według wybranego przez dłużnika wariantu:

Wariant I (umorzenie 70 % zadłużenia):
– spłata 30 % zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia,
– brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
– terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach nie dłuższa niż 21 dni. Warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu,
umorzenie pozostałej części zadłużenia nastąpi po wywiązaniu sie z warunków Dorozumienia, DO czterech latach liczonych od dnia podpisania porozumienia, nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

Wariant II ( umorzenie 50 % zadłużenia ):
– spłata 50 % zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu, nie później niż do 30 września 2019 r. Wysokość rat oraz terminy ich zapłaty określone zostaną w porozumieniu,
– brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
– terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach nie dłuższa niż 21 dni. Warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu.
– umorzenie pozostałej części zadłużenia w terminie określonym w porozumieniu, po wywiązaniu się z warunków porozumienia, nie później niż do 31 grudnia 2019 roku.

W celu objęcia programem restrukturyzacji zadłużenia należy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2015 r. złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu.
Wniosek w powyższym terminie należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy ul. Słowackiego 6/8.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.zgnzoliborz.waw.pl oraz w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Marii Kazimiery 1.

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika któregokolwiek z warunków określonych w porozumieniu, wygasa ono a całe zadłużenie na dzień składania wniosku staje się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami.

W przypadku umorzenia części zadłużenia, ZGN Żoliborz zobowiązany będzie wystawić stosowną deklarację podatkową (PIT), a dłużnik niezwłocznie zobowiązany będzie do zapłaty podatku od wartości należności umorzonej.
Ponadto informujemy, że na wniosek dłużnika skierowany do Urzędu Skarbowego powstałe zobowiązanie podatkowe może zostać umorzone.

Jednocześnie informujemy, że aktualnym pozostają wszystkie inne dotychczasowe formy pomocy, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Do pobrania:

 

 

INFORMACJA – Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu m. st .Warszawy (31-07-2015)
Wykonał : Monika Wojnarowska
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.