Nabór na stanowisko – Specjalista ds. eksploatacji – [22-08-2018]/[10-09-2018] – ZAKOŃCZONO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. eksploatacji (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • bieżąca weryfikacja, modyfikacja i uzupełnianie danych i informacji o zasobie w elektronicznej bazie zasobów, połączona ze sporządzaniem raportów i okresowych wydruków komputerowych w formie zestawień tabelarycznych programu Excel oraz zaawansowanych raportów,
 • sporządzanie w określonych terminach i przekazywanie odpowiedniej komórce m. in.: wykazu zasobów budynkowych i gruntów Zakładu, wykazu pustostanów lokali mieszkalnych, wykazu lokali zajmowanych bez tytułu prawnego, wykazu mieszkalnych lokali komunalnych, w tym zestawienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych itp.,
 • sporządzanie na potrzeby Zakładu wykazów do celów przetargowych w zakresie umów na dostawy mediów budynków stanowiących 100% własności m. st. Warszawy oraz umów eksploatacyjnych dotyczących obsługi zasobu: sprzątania nieruchomości, pielęgnacji zieleni, wywozu gabarytów, ochrony budynków itp., wykonywania deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w lokalach komunalnych i budynkach należących do m. st. Warszawy,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i potwierdzanie zasadności realizacji faktur za usługi eksploatacyjne dotyczące budynków stanowiących 100% własności m. st. Warszawy,
 • dokonywanie analizy kosztów i rozliczeń za media, w oparciu o dane przygotowywane przez Dział Księgowości,
 • współpraca ze służbami oraz innymi podmiotami (Strażą Miejską, Policją, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych itp.) w zakresie wykonywanych zadań.
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań i zgłoszeń związanych z nieruchomościami z udziałem m. st. Warszawy
 • współpraca z zarządami i zarządcami oraz administratorami nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta,
 • współpraca z pełnomocnikami Miasta w zakresie wykonywania przez zewnętrznych zarządców i administratorów umów o zarządzanie nieruchomością wspólną, zgodnie z ustawą o własności lokali, przy uwzględnieniu interesu Miasta,
 • prowadzenie bazy danych nieruchomości z udziałem Miasta przekazanych w zarząd i administrowanie Wspólnotom Mieszkaniowym oraz powiadamianie zarządców Wspólnot Mieszkaniowych o wszelkich zmianach dotyczących lokali komunalnych,
 • sprawdzanie i opisywanie dokumentów księgowych wystawianych przez Wspólnoty Mieszkaniowe stanowiących obciążenie Miasta z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, zaliczek na fundusz remontowy oraz za media,
 • sporządzanie zestawień o zaangażowaniu środków budżetowych Miasta,
 • współpraca z administratorami poszczególnych budynków wspólnotowych i pionem technicznym
 • współpraca z księgowością w zakresie analizy obciążeń za media.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Żoliborz. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe i min. 3-letni staż pracy
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel oraz bazy danych SQL
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 • znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy
 • umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami
 • dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy
 • odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) – osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko specjalista ds. eksploatacji dla potrzeb rekrutacji.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 05.09.2018 r., do godz. 800 na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Kierownik Działu Organizacyjnego – specjalista ds. eksploatacji

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 05.09.2018 r. do godz. 800.

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika do działu eksploatacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo oraz wykonawcy i pracownicy a podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika do działu eksploatacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 • Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na adres ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres iod@zgnzoliborz.waw.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Zakładu.

 

——————————— WYNIKI NABORU —————————————————–

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. eksploatacji w wymiarze 1 etat w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Żoliborz wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Monika Wojnarowska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie: Kandydat w najwyższym stopniu spełnił wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

——————————— WYNIKI NABORU —————————————————–

 

Nabór na stanowisko – Specjalista ds. eksploatacji – ZAKOŃCZONO [10-09-2018]

Nabór na stanowisko – Specjalista ds. eksploatacji – OGŁOSZENIE [22-08-2018]

Opracowała: Joanna Janicka
Opracował: Marcin Galas
Opublikował: Matysik Piotr

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie zamknięte.