Nabór na stanowisko – starszy specjalista ds. księgowości [23-05-2019]/[10-06-2019] – ZAKOŃCZONO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

starszy specjalista ds. księgowości (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Nalicza i rozlicza pensje pracowników.
 • Sporządza listy płac, prowadzi osobowe karty wynagrodzeń.
 • Potrąca z list płac zajęcia egzekucyjne.
 • Dokonuje rozliczeń podatku od wynagrodzeń, sporządza PIT-4R i PIT-11.
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym.
 • Sporządza dla Działu Księgowości miesięczne zestawienia wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządza materiały do sprawozdania Z-03, Z-O6 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie płac oraz pozostałych rozrachunków pracowniczych.
 • Rozlicza składki członkowskie organizacji związkowych działających przy ZGN Żoliborz.
 • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji ZFŚS.
 • Prowadzi i rozlicza kasę zapomogowo-pożyczkową.
 • Rozlicza ryczałty samochodowe.
 • Analizuje i przygotowuje koszty do rozliczeń świadczeń lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Dokonuje zmian stawek dotyczących mediów w lokalach użytkowych.
 • Wprowadza zmiany stawek czynszu w lokalach użytkowych.
 • Współpracuje z innymi działami w zakresie opracowywania planów finansowych jednostki.
 • Dokonuje kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych.
 • Potwierdza wydatki zgodnie z planem finansowym, w tym analizuje wykorzystanie budżetu.
 • Prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Żoliborz. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe i min. 4-letni staż pracy, w tym min. 3 lata pracy związanej z księgowością (kierunki ekonomiczne, finanse, kursy)
 • znajomość regulacji prawnych i znajomość zagadnień dotyczących ww. zadań oraz następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy., ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel
 • znajomość programu Płatnik
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, za szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz najmu lokali, a także ochrony praw lokatorów
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej i podmiotów gospodarczych
 • znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy
 • umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami
 • dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy
 • odporność na stres
 • Znajomość programu GRANIT

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) – osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko starszy specjalista ds. księgowości”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 04.06.2019r., do godz. 12:00 na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Dział Organizacyjny – starszy specjalista ds. księgowości

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 04.06.2019 r. do godz. 12:00.

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuje;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika do działu eksploatacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo oraz wykonawcy i pracownicy a podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika ds. windykacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na adres ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres iod@zgnzoliborz.waw.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Zakładu.

 

 

Do pobrania:

— WYNIKI NABORU — [10-06-2019]

 

 

Nabór na stanowisko – starszy specjalista ds. księgowości – ZAKOŃCZONE [10-06-2019]

Nabór na stanowisko – starszy specjalista ds. księgowości – OGŁOSZENIE [23-05-2019]

Opracowała: Wojnarowska Monika
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.