PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Marii Kazimiery 1 (22-07-2014)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) –o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

„Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Marii Kazimiery 1
administrowanego przez ZGN Żoliborz”

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 w Dziale Technicznym w godz. 9-14 /
  b) odebrać za zaliczeniem pocztowym – tel. / fax. 832-18-35, 833-57-35 w godz. 9-14
  c) na stronie internetowej www.zgnzoliborz.waw.pl
  d) koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 20 zł.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
 3. Wadium w wysokości 10000,00 zł.
 4. Termin wykonania zamówienia – do 31.10.2014 r.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22-24 Prawa zamówień publicznych
 6. Kryteria oceny – cena 100 %
 7. kod CPV 45000000-7 – roboty budowlane, 45312310-3 – ochrona odgromowa
 8. Termin związania ofertą 30 dni
 9. Składanie ofert do dnia 06.08. 2014 r. do godz. 0900 w sekretariacie
 10. Otwarcie ofert nastąpi 06.08.2014 r. o godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego Warszawa ul. Marii Kazimiery 1, pok. w Dziale Technicznym

 

Do pobrania:

Dokumentacja techniczna:

PLIKI ARCHIWUM ZIP – RYSUNKI TECHNICZNE:

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Marii Kazimiery 1 [22-07-2014]
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.