PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont budynku dla potrzeb “Centrum integracji społecznej i samopomocy” przy ul. Elbląskiej 43 (17-07-2015)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.)–o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

Remont budynku dla potrzeb „Centrum integracji społecznej i samopomocy” przy ul. Elbląskiej 43 w Warszawie na działce nr 10 z obrębu 7-02-09 wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych i instalacji wewnętrznych.

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1
  w Dziale Technicznym w godz. 9-14 /.
  b) odebrać za zaliczeniem pocztowym – tel./fax.22832-18-35, 22833-57-35 (9:00-14:00)
  c) na stronie internetowej www.zgnzoliborz.waw.pl.
  d) koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 20 zł.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie
  z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 4. Wadium w wysokości 5000,00 zł.
 5. Termin wykonania zamówienia – do 15.10.2015 r.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone
  w art. 22-24 Prawa zamówień publicznych.
 7.  Kryteria oceny – cena 95 %, gwarancja 5%
 8. Kod CPV 74231500-2, kod CPV 45311000-0, kod CPV 45330000-9.
 9. Termin związania ofertą 30 dni.
 10. Składanie ofert do dnia 03.08.2015 r. do godz. 9:00 w sekretariacie.
 11. Otwarcie ofert nastąpi 03.08.2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego Warszawa
  ul. Marii Kazimiery 1, pok. w sali konferencyjnej.

 

Do pobrania:

Dokumentacja techniczna – PLIKI ARCHIWUM ZIP:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont budynku dla potrzeb
“Centrum integracji społecznej i samopomocy” przy ul. Elbląskiej 43 (17-07-2015)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.