PRZETARG NIEOGRANICZONY – Ochrona budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza i Marii Kazimiery administrowanych przez ZGN Żoliborz (08-12-2015)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.)–o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

„Ochrona budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 65, Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26, Marii Kazimiery 1 w Warszawie.”

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1
  w Dziale Technicznym w  godz.  9-14 /.
  b) na stronie internetowej www.zgnzoliborz.waw.pl.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wadium w wysokości 3000,00 zł.
 4. Termin wykonania zamówienia – od 12.01.2016 r. do 04.01.2017 r.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22-24 Prawa zamówień publicznych.
 6. Kryteria oceny – cena 100 %.
 7. kod CPV 83-31-23-10-5
 8. Termin związania ofertą 30 dni.
 9. Składanie ofert do dnia  16.12.2015 r. do godz. 09:00 w sekretariacie
 10. Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2015 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
  Warszawa Marii Kazimiery 1, pok. w Dziale Technicznym.

 

Do pobrania:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY –  Ochrona budynków mieszkalnych przy
ul. Mickiewicza, Marii Kazimiery administrowanych przez ZGN Żoliborz (08-12-2015)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

 

Komentowanie zamknięte.