PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków administrowanych przez ZGN Żoliborz (15-12-2015)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.)–o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

„Sprzedaż i  dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz”

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1
  w Dziale Technicznym w  godz.  9-14 /.
  b) odebrać za zaliczeniem pocztowym – fax. 22832-18-35, 22833-57-35 w godz.9-14.
  c) na stronie internetowej www.zgnzoliborz.waw.pl.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wadium w wysokości 20000,00 zł
 4. Termin wykonania zamówienia – od 01.03.2016 r. do 31.08.2017 r.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22-24 Prawa   zamówień publicznych.
 6. Kryteria oceny – cena 100 %.
 7. kod CPV 09300000-2
 8. Termin związania ofertą 60 dni.
 9. Składanie ofert do dnia  25.01.2016 r. do godz. 09:00 w sekretariacie
 10. Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2016 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
  Warszawa Marii Kazimiery 1, pok. w Dziale Technicznym.

Do pobrania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY –  Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków
administrowanych przez ZGN Żoliborz (15-12-2015)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.