PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów (04-03-2016) – AKTUALIZACJA !!!!

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.)–o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1
  w Dziale Technicznym w godz. 9-14 /.
  b) odebrać za zaliczeniem pocztowym – tel./fax.22832-18-35, 22833-57-35 (9:00-14:00)
  c) na stronie internetowej www.bip.zgnzoliborz.waw.pl.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wadium w wysokości 5000,00 zł.
 4. Termin wykonania zamówienia – nie dłużej niż do 06.05.2016 r.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone
  w art. 22-24 Prawa zamówień publicznych.
 6.  Kryteria oceny – cena 100 %
 7. Kod CPV 74231500-2, kod CPV 45311000-0, kod CPV 45330000-9.
 8. Termin związania ofertą 30 dni.
 9. Składanie ofert do dnia 18.03.2016 r. do godz. 9:00 w sekretariacie.
 10. Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego Warszawa
  ul. Marii Kazimiery 1, pok. w Dziale Technicznym.

 

Do pobrania:  <— ZAKTUALIZOWANO (04-03-2016)

Dokumentacja techniczna – PLIKI ARCHIWUM ZIP:

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów (04-03-2016) – AKTUALIZACJA !!!!
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów (03-03-2016)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

 

Komentowanie zamknięte.