PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [01-06-2016]

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej progów unijnych 

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących

Część przetargowa I

 1. Szajnochy 11 m 1
 2. Bieniewicka 16 m 5
 3. Bieniewicka 20 m 18

Część przetargowa II

 1. Mickiewicza 27 m 22
 2. Mickiewicza 27 m 42
 3. Al. Wojska Polskiego 19 m 1

w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Nomenklatura wg wspólnego słownika zamówień CPV:

kod CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
kod CPV 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
kod CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  1) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimier w Dziale Technicznym w godz. 9-14
  2) na stronie internetowej www.bip.zgnzoliborz.waw.pl
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 /pkt 7 ustawy
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia:
  nie dłużej niż do dnia 29.07.2016 r., ale nie krócej niż do dnia 18.07.2016 r
 6. Wadium w wysokości
  a) Część przetargowa I 1000,00,- zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
  b) Część przetargowa II 1000,00,- zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
 7. Kryteria oceny:

  L.p.

  Kryterium ceny ofert(opis)

  Znaczenie kryterium

  (waga w %)

  1.1.

  Cena oferty

  95

  1.2.

  Termin realizacji

  5

 8. Składanie ofert do dnia 16.06.2016 r. o godz.: 9.30. w sekretariacie
 9. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz.: 10.00 w siedzibie Zamawiającego Warszawa ul. Marii Kazimiery 1, pok. w Dziale Technicznym
 10. Termin związania ofertą 30 dni
 11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);

3) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane wielobranżowe o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem roboty budowlane, sanitarne (wod.-kan.) i elektryczne, prowadzone w istniejących budynkach.

4) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [01-06-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.