PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 [28-06-2016]

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO -roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej progów unijnych

Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Mickiewicza 65, poziom – 2 etap I

Nomenklatura wg wspólnego słownika zamówień CPV:

kod CPV 45300000-0  pokrywanie podłóg i ścian

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
 • odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimier w Dziale Technicznym w   9-14
 • na stronie internetowej bip.zgnzoliborz.waw.pl
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 /pkt 7 ustawy
 3. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Termin wykonania zamówienia:

nie dłużej niż do dnia 31.08.2016 r., ale nie krócej niż do dnia 25.08.2016 r

 1. Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie złotych cztery tysiące trzysta  00/100)
 2. Kryteria oceny
L.p. Kryterium ceny ofert(opis) Znaczenie kryterium
(waga w %)
1.1. Cena oferty 95
1.2. Termin realizacji 5
 1. Składanie ofert do dnia  14.07.2016 r. o godz.: 9.30. w sekretariacie
 2. Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2016 r. o godz.: 10.00 w siedzibie  Zamawiającego  Warszawa ul. Marii Kazimiery 1,  pok. w Dziale Technicznym
 3. Termin związania ofertą 30 dni
 4. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr  5 do SIWZ).
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr  6  do SIWZ);
 • wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr  7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty obejmujące swym zakresem prace remontowo budowlane, polegające na wykonaniu posadzki z żywicy poliuretanowej, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2 każde zamówienie.
 • wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr  8 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 1. jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej

 

DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 [28-06-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.