PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [30-06-2016]

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
– roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej progów unijnych

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących

Część przetargowa I

 1. Krasińskiego 20 m 169
 2. Krasińskiego 20 m 201
 3. Krasińskiego 20 m 200

Część przetargowa II

 1. Krasińskiego 25 m 32
 2. Krasińskiego 27 m 10

w Dzielnicy Żoliborz  m.st. Warszawy

Nomenklatura wg wspólnego słownika zamówień CPV:
kod CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
kod CPV 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
kod CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
 • odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimier w Dziale Technicznym w 9-14
 • na stronie internetowej bip.zgnzoliborz.waw.pl
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 /pkt 7 ustawy.
 3. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia: 
  nie dłużej niż do dnia 09.09.2016 r., ale nie krócej niż do dnia 02.09.2016 r
 1. Wadium w wysokości:
 2. Część przetargowa I 1000,00,- zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
 3. Część przetargowa II 1000,00,- zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
 4. Kryteria oceny

L.p.

Kryterium ceny ofert(opis)

Znaczenie kryterium
(waga w %)

1.1.

Cena oferty

95

1.2.

Termin realizacji

5

 1. Składanie ofert do dnia 19.07.2016 r. o godz.: 9.30 w sekretariacie
 2. Otwarcie ofert nastąpi 19.07.2016 r. o godz.: 10.00 w siedzibie Zamawiającego  Warszawa ul. Marii Kazimiery 1,  pok. w Dziale Technicznym
 3. Termin związania ofertą 30 dni
 4. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)

3) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr  7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane wielobranżowe o wartości nie mniejszej niż 35.000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem roboty budowlane, sanitarne (wod.-kan.) i elektryczne, prowadzone w istniejących budynkach.

4) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a) jedna osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

b) jedna osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) jedna osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [30-06-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.