ZAWIADOMIENIE !!! – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [21-07-2016]

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących:

Część I: Krasińskiego 20 m 169, Krasińskiego 20 m 201, Krasińskiego 20 m 200
Część II: Krasińskiego 25 m 32, Krasińskiego 27 m 10 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) informuję, że w w/w postepowaniu dla części I i II została wybrana oferta nr 1 złożona przez Pana Jerzego Sucheckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SU-DACH Usługi Remontowo Budowlane i Transportowe Jerzy Suchecki z siedzibą ul. L. Tołstoja 1 lok. 66, 01-910 Warszawa, z następującymi cenami brutto i terminem realizacji:

Część I zamówienia: 56.235,01 zł, termin 09.09.2016 r.
Część II zamówienia: 39.327,00 zł, termin 09.09.2016 r.

Wykonawca jako jedyny złożył ofertę na część I i II zamówienia, spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na część I i II zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 22.07.2016 r. w tym celu Wykonawca powinien niezwłocznie dostarczyć zamawiającemu (pok. 11):

  1. Informację na temat nr PESEL;
  2. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik – pełnomocnictwo do podpisania umowy w imieniu wykonawcy składającego ofertę;
  3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w części III pkt 2, pkt 2.4 SIWZ w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

W dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu:

  1. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ
  2. polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto, na czas trwania umowy, zgodnie z zapisami 6 ust. 9 wzoru umowy;
  3. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej trzech pracowników bezpośrednio realizującego prace na terenie budowy w zakresie:
  • robót ogólnobudowlanych,
  • robót elektrycznych,
  • robót sanitarnych,

Punktacja przyznana ofercie na część I i II zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego pisma („Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia
na nr fasu: 22 832-18-35,
 bądź e-mail: mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl.

Dziękuję za wzięcie udziału w niniejszym postępowaniu.

 

Do pobrania:

 

 

ZAWIADOMIENIE !!! – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [21-07-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.