ZAWIADOMIENIE !!! – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 [02-08-2016]

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65, poziom 2 –  etap I”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) informuję, że w w/w postepowaniu została wybrana oferta nr 1 złożona przez PROMIS P. Misiura Sp. Jawna Kraczkowa 390a 37-124 Kaczkowa, z następującą ceną brutto i terminem realizacji: 253.789,20 zł, termin 02.09.2016 r.

Wykonawca spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 08.08.2016 r. w tym celu Wykonawca powinien niezwłocznie dostarczyć zamawiającemu (pok. 11):

  1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik – pełnomocnictwo do podpisania umowy w imieniu wykonawcy składającego ofertę;

W dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu:

  1. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ
  2. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwóch pracowników bezpośrednio realizującego prace na terenie budowy w zakresie: robót ogólnobudowlanych,

Punktacja przyznana ofercie znajduje się w załącznikach do niniejszego pisma („Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia
na nr fasu: 22 832-18-35,
 bądź e-mail: mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl.

Dziękuję za wzięcie udziału w niniejszym postępowaniu.

 

Do pobrania:

 

 

ZAWIADOMIENIE !!! – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 [02-08-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.