PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont placu zabaw na podwórku przy ul. Krajewskiego, ks. J. Popiełuszki, gen. J. Zajączka – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE !!! [21-10-2016]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont  placu zabaw na podwórku stanowiącym własność miasta Stołecznego Warszawy:

Część przetargowa I-przy ul. Krajewskiego 2a,
Część przetargowa II-przy ul. Ks. J. Popiełuszki 11, 11a, 13,
Część przetargowa III-przy ul. Generała Zajączka 8”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) informuję, że w w/w postepowaniu dla części I, II i III została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę “Muller Jelcz-Laskowice spółka z o. o.” ul. Aleja Młodych, nr 40, 55-230 Jelcz-Laskowice, z następującymi cenami brutto, terminem realizacji i okresem gwarancji:

Część I zamówienia: 66.577,17 zł, termin 22.11.2016 r., gwarancja 6 lat,
Część II zamówienia: 95.492,62 zł, termin 22.11.2016 r., gwarancja 6 lat,
Część III zamówienia: 65.409,70 zł, termin 22.11.2016 r., gwarancja 6 lat.

Wykonawca spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego dla część I, II i III zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 27.10.2016 r. w tym celu Wykonawca powinien niezwłocznie dostarczyć zamawiającemu (pok. 11):

  1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik – pełnomocnictwo do podpisania umowy w imieniu wykonawcy składającego ofertę;
  2. Dokument potwierdzający uprawnienia osób, o których mowa w części II pkt 1, ppkt 1.2 SIWZ w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

W dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu:

  1. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ
  2. polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto, na czas trwania umowy, zgodnie z zapisami 6 ust. 10 wzoru umowy;
  3. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwóch pracowników bezpośrednio realizującego prace na terenie budowy w zakresie robót ogólnobudowlanych,

Punktacja przyznana ofercie na część I, II i III zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego pisma („Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”).

Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia na nr fasu: 22 833 57 99, bądź
e-mail: mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl. zgodnie z zapisem SIWZ część I pkt 4 ppkt 2

Dziękuję za wzięcie udziału w niniejszym postępowaniu.

 

DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont placu zabaw na podwórku przy ul. Krajewskiego, ks. J. Popiełuszki, gen. J. Zajączka – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE !!! [21-10-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.