PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [22-02-2017]

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
-roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej progów unijnych

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących:
Część przetargowa I: ul. Bieniewicka 2b m 6, ul. Krasińskiego 20 m 254, ul. Mickiewicza 27 m 154, ul.
Część przetargowa II: ul. Krajewskiego 2 m 35, ul. Krajewskiego 2a m 30, ul. Krajewskiego 2a m 6 w Dzielnicy Żoliborz st. Warszawy” 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod Opis
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
 1.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  1) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimier w Dziale Technicznym w   7-15
  2) na stronie internetowej bip.zgnzoliborz.waw.pl
 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia (zadanie).
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (zakres czynności oraz dodatkowe wymagania zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy).
 5. Termin wykonania zamówienia:

nie dłużej niż do dnia 11.04.2017 r., ale nie krócej niż do dnia 04.04.2017 r

 1. Wadium w wysokości
 • Część przetargowa I – 1000,00,- zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
 • Część przetargowa II – 1000,00,- zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
 1. Kryteria oceny
L.p. Kryterium oceny ofert Waga kryterium (w %)
1) Cena 60
2) Termin realizacji zamówienia 40
 
 1. Składanie ofert do dnia  10.03.2017 r. o godz.: 8.45. w sekretariacie
 2. Otwarcie ofert nastąpi 10.03.2017 r. o godz.: 09.00 w siedzibie Zamawiającego  Warszawa ul. Marii Kazimiery 1,  pok. w Dziale Technicznym
 3. Termin związania ofertą 30 dni
 4. Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

       udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

 1. ) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
 2. ) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
  a) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 (każda), obejmujących swym zakresem roboty budowlane, sanitarne (wod.-kan.) i elektryczne, prowadzone w istniejących budynkach. Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
  b) skierują do realizacji zamówienia co najmniej:
 • jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności;
 • jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności;
 • jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1.2. SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez wykonawców.

15. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

16. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

17. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

18. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Do pobrania:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [22-02-2017]

Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.