PRZETARG NIEOGRANICZONY – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 (poziom -1) [11-04-2017]/[21-04-2017]/[25-04-2017]/[08-05-2017]/[15-05-2017] – INFORMACJE O WYBORZE !!!!

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
-roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej progów unijnych

na wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65, poziom -1 – etap II

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod Opis
45300000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

1) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimier w Dziale Technicznym w 7-15
2) na stronie internetowej bip.zgnzoliborz.waw.pl

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia (zadanie).
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (zakres czynności oraz dodatkowe wymagania zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy).
 5. Termin wykonania zamówienia:

nie dłużej niż do dnia 25.08.2017 r., ale nie krócej niż do dnia 11.08.2017 r

 1. Wadium w wysokości 3000,00,- zł (słownie złotych trzy tysiące 00/100).
 2. Kryteria oceny
L.p. Kryterium oceny ofert Waga kryterium  (w %)
1) Cena 60
2) Termin realizacji zamówienia 40

 

 1. Składanie ofert do dnia 08.05.2017 r. o godz.: 8.45. w sekretariacie
 2. Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2017 r. o godz.: 09.00 w siedzibie Zamawiającego  Warszawa ul. Marii Kazimiery 1,  pok. w Dziale Technicznym
 3. Termin związania ofertą 30 dni
 4. Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujące swym zakresem prace remontowo budowlane, polegające na wykonaniu posadzki z żywicy poliuretanowej, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2,. Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

b) skierują do realizacji zamówienia co najmniej: jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności;

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1.2. SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez wykonawców.
 1. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Do pobrania:

————  AKTUALIZACJA ————-  [21-04-2017]

————  AKTUALIZACJA ————- [25-04-2017]

————  OTWARCIE OFERT ————- [08-05-2017]

—- INFORMACJE O WYBORZE ———- [08-05-2017]

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 (poziom -1) [11-04-2017]/[21-04-2017]/[25-04-2017]/[08-05-2017]/[15-05-2017]  – INFORMACJE O WYBORZE !!!!

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 (poziom -1) [11-04-2017]/[21-04-2017]/[25-04-2017]/[08-05-2017]  – OTWARCIE OFERT !!!!

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 (poziom -1) [11-04-2017]/[21-04-2017] AKTUALIZACJA !!!!

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 (poziom -1) [11-04-2017]

Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.