LICYTACJA ELEKTRONICZNA – Sprzątanie terenów zwenętrznych administrowanych przez ZGN Żoliborz [27-04-2017]/[23-05-2017] – INFORMACJA O WYBORZE !!!

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ –
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z póź. zm.) zwaną dalej Pzp oraz Zarządzenia Nr 1461/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22.10.2015 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy aukcyjnej m. st. Warszawy o wartości zamówienia poniżej progu unijnego. na usługę pn:

Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych

 

I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, tel. 22 8335735, fax 22 8321835.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnzoliborz.waw.pl

II: POCEDURA

 TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy i Zarządzenia Nr 1461/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22.10.2015 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy aukcyjnej m. st. Warszawy

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: http://www.bip.zgnzoliborz.waw.pl

 III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2) Rodzaj zamówienia: usługi.
Klasyfikacja wg CPV:
90910000-9 – Usługi sprzątania
90620000-9 – usługi odśnieżania

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim  sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych

Zamówienie należy realizować w okresie od daty zawarcia umowy od dnia 01.06.2017 do dnia 31.05.2018 r.

W związku z zastosowaniem klauzul społecznej  art. 29 ust. 3a Pzp Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1 etatu 5 pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w pracowników ochrony. Wykonawca ma obowiązek informowania zamawiającego o każdej zmianie w zatrudnieniu w/w pracowników ochrony,
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie na realizację. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w przypadku niezatrudnienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę.
Posiadania aktualnych i niezbędnych zezwoleń zapewniających właściwą  realizację przedmiotu zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej wraz z Załącznikami można pobrać ze strony http://www.bip.zgnzoliborz.waw.pl
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę.
 3. Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi:
  1. wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem.
  2. formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do Opisu wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
  3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
  4. pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że Opis stanowi inaczej,
  5. poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek,
  6. określone w Opisie dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów Zamawiającego,
  7. dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,

 IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje należycie 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 (każda). W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągle zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji) W takiej sytuacji część zamówienia faktyczne wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Opisem warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej, który można pobrać ze strony http://www.bip.zgnzoliborz.waw.pl
3.Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, który wygra licytację będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w wysokości  2 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie
5.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: Małgorzata Strzelecka, tel.: 22/ 833 56 96
w zakresie dotyczącym licytacji elektronicznej: dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej.
6. Zmiany umowy oraz warunki zmian zostały określone we wzorze umowy.
7. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski.

 VV: INFORMACJE O LICYTACJI

ZASADY POSTĘPOWANIA W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Minimalna wysokość postąpień            2.000,00 zł
Liczba etapów licytacji elektronicznej     1
czas trwania etapu:                               15 min.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofertach, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Opisem Warunków Uczestnictwa w Licytacji Elektronicznej oraz we wzorze umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, cel, podatków itp., których nie przewidziano w Opisie. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, cel itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana

oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej.

W LICYTACJI OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW

Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, wartość postąpienia minimalnego.

Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m. st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.

W LICYTACJI OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.

Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
 • być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
 • posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
 • posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do dnia 08.05.2017 r. godzina 0900,

miejsce: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, sekretariat

TERMIN OTWARCIA ORAZ TERMIN I WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Termin otwarcia licytacji elektronicznej 23.05.2017 r. godzina 12:45

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub w ciągu 3 min liczonych od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę – jednak nie wcześniej niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji.

 

Do pobrania:

—- INFORMACJA O WYBORZE — [23-05-2017]

 

LICYTACJA ELEKTRONICZNA – Sprzątanie terenów zwenętrznych administrowanych przez ZGN Żoliborz [27-04-2017]/[23-05-2017] – INFORMACJA O WYBORZE !!!

LICYTACJA ELEKTRONICZNA – Sprzątanie terenów zwenętrznych administrowanych przez ZGN Żoliborz [27-04-2017]

Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.