PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.2 – SADY ŻOLIBORSKIE 4

PYTANIA:

1. Czy ten warunek może być w części lub w całości spełniony przez osobę którą podmiot występujący do przetargu zatrudnia lub zamierza zatrudnić ?

 “przedstawią dotychczasowe działania w zakresie upowszechniania kultury i oświaty obejmujące opis organizowanych wydarzeń (np.: koncert, wystawa, wernisaż, spektakl itp.), roli jaką odegrał Oferent w przygotowywaniu wydarzeń (np.: był głównym organizatorem, współorganizatorem wydarzenia) z załączeniem publikacji, informacji medialnych o tych wydarzeniach.”

2. Czy projekt może mieć inną funkcję niż lokal gastronomiczny i czy układ można zmienić i na ile zmienić? Projekt zakłada funkcję lokalu gastronomicznego (w opisie przetargu widnieje klubokawiarni ?

3. Warunki udziału w postępowaniu – W jaki sposób zostaną one oceniane, czy niespełnienie któregokolwiek z nich skutkuje wykluczeniem Oferenta? Np. wymagane udokumentowanie dotychczasowych działań w zakresie upowszechniania kultury i oświaty – czy ilość organizowanych wydarzeń oraz rola jaką odegrał Oferent będzie dodatkowym atutem? Czy i w jaki sposób Komisja Przetargowa będzie te przesłanki oceniać?

4. W jaki sposób Oferent ma wskazać źródła finansowania przedmiotowej inwestycji: czy wystarczy oświadczenie iż będzie ją realizował ze środków własnych?

5. Czy Wydzierżawiający dopuszcza (w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia odpowiednich zasobów na rzecz Oferenta? Jeśli tak to jakie dokumenty należy załączyć w tym przypadku do oferty?

6. Czy musi zostać kuchnia zgodnie z załączonym projektem (wytyczne dla restauracji)? Czy może być mała gastronomia?

7. W punkcie 1.5.2 WYTYCZNYCH DLA NAJEMCY, zawarto ustęp, cyt. „Proponuje się wyraźne podkreślenie strefy frontowej, od ulicy Sady Żoliborskie, poprzez podwyższenie ściany szczytowej traktu środkowego,  wykończenie jej w szlachetniejszym, wyróżniającym ją, materiale i umieszczenie na niej loga/nazwy lokalu. Części obiektu zawierające sale dla konsumentów powinny być bardziej przeszklone,  zarówno od strony ulicy, jak i terenu sadów.  Proponuje się wykonanie lekkich drewnianych pergoli prowadzących do wejścia głównego do budynku i na tarasie od strony zachodniej. W strefach wejściowych należy przewidzieć stojaki na rowery i wózki.” Koszty związane z pracami adaptacyjnymi, o których mowa powyżej znacznie zwiększają i tak już wysokie nakłady, które najemca będzie musiał ponieść na wstępie (m.in. nowa instalacja grzewcza, docieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).   Zakładamy, że powyższe propozycje i sugestie nie są warunkami sine qua non, od których spełnienia zależeć będzie wybór oferty. Jesteśmy przekonani, że renowacja cegieł metodą ciśnieniową oraz dodatkowe zabezpieczenie czyszczonej powierzchni specjalnymi preparatami impregnującymi pozwoli na zachowanie estetyki elewacji zewnętrznej. Oznacza to zdecydowanie niższe nakłady, przy jednoczesnym dostosowaniu charakteru elewacji do okolicznych budynków z osiedla Sady Żoliborskie I.

8. Co oznacza zapis: dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od powyższych wytycznych jedynie za zgodą wydzierżawiającego. Czy już teraz można określić zakres prac koniecznych oraz możliwe odstępstwa od załączonego projektu?. Jeśli Wydzierżawiający dopuszcza odstępstwo od wytycznych to jak ma wyglądać proces zatwierdzania zmian wprowadzonych przez Oferenta. Istotnym dla Oferenta jest fakt wydawania decyzji w sprawie zmian w załączonym projekcie adaptacyjnym z uwagi na fakt obowiązku płacenia Wydzierżawiającemu należności wynikających z umowy najmu.

9. Czy dopuszcza się inny sposób zagospodarowania wnętrza lokalu oraz terenu zielonego przynależnego do nieruchomości? Czy załączony projekt jest obowiązujący?

10. Aby móc prowadzić lokal o przeznaczeniu zgodnym z założeniami prowadzonego przetargu Oferent będzie musiał uzyskać wiele pozwoleń, a między innymi odbiór przez Sanepid. Na jakim etapie realizacji przedmiotowego postępowania (adaptacji) Oferent uzyska pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu oraz na jego przebudowę?

11. Czy w załączonym projekcie Umowy dzierżawy Wydzierżawiający dopuszcza zmiany jego zapisów? (błędna stawka podatku od towarów i usług)?

12. Na etapie przetargu do złożenia oferty przystępuje konsorcjum (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej). Z chwilą uzyskania informacji o rozstrzygnięciu postępowania osoby te dokonują rejestracji działalności gospodarczej zgodnej z założonym przeznaczeniem przedmiotu przetargu – czy Wydzierżawiający dopuszcza taką możliwość?

ODPOWIEDZI:

ad.1 Warunek może być spełniony przez osobę lub podmiot, który Oferent zatrudnia lub zatrudni dla realizacji określonych zadań/projektów.

ad.2 Zgodnie z warunkami przetargu zdefiniowany projekt ma pełnić rolę ośrodka realizującego cele społeczno-kulturalno-oświatowe, prowadzącego działalność całoroczną, otwartą i dostępną dla mieszkańców Żoliborza – w formie klubokawiarni osiedlowej. Działalność gastronomiczna jest dopuszczana a nie bezwzględnie wymagana.

ad.3 Braki formalne skutkować będą odrzuceniem oferty. Braki dotyczące pełnego udokumentowania dotychczasowych działań, osiągnięć, umiejętności spowodują obniżenie oceny/punktacji.

ad.4 Informacja lub oświadczenie określające źródła finansowania np. środki właśne, kredyt bankowy itp.

ad.5 Stroną przetargu jest wyłącznie Oferent uczestniczący w przetargu.

ad.6 Załączony projekt mówi o potencjale budynku i możliwości prowadzenia w nim działalności gastronomicznej polegającej na przygotowywaniu posiłków na miejscu. Każda ograniczona zakresem działalność gastronomiczna jest również dopuszczalna np. catering.

ad.7 Opis założeń projektowych stanowi obowiązujące wytyczne dla najemcy/dzierżawcy. Zmiany założeń wymagają udokumentowanego uzasadnienia.

ad.8 Zmiany założeń projektowych /szczególnie dotyczy bryły zewnętrznej obiektu, elewacji, zagospodarowania najbliższego otoczenia/ są dopuszczalne w bardzo ograniczonym zakresie i wymagają bezwzględnej zgody wydzierżawiającego.

ad.9  Projekt dopuszcza zmiany aranżacyjne zgodnie z warunkiem ad.8.

ad.10. Sposób użytkowania/wykorzystania obiektu określa jednoznacznie Zaświadczenie Nr 217/2012 Prezydenta m.st. Warszawy zaświadczające, że lokal użytkowy przy ul. Sady Żoliborskie 4 jest przeznaczony na prowadzenie ośrodka kulturalno-oświatowego, kawiarenki osiedlowej (…).

ad.11. Treść umowy dzierżawy stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu jest projektem wytycznych zapisów, natomiast docelowa umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego i będzie zgodnie z zamieszczoną w ww. umowie informacją zawierała zapis zobowiązujący dzierżawcę do poniesienia pełnych nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych w złożonej przez siebie ofercie przetargowej oraz do realizacji warunków przetargowych zawartych w Opisie nieruchomości pkt. 1.5 Informatora przetargowego – w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Ad.12 Na etapie przetargu dopuszcza się złożenie oferty przetargowej przez konsorcjum tworzone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.2 – SADY ŻOLIBORSKIE 4
Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.