PRZETARG NIEOGRANICZONY – Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych ZGN (19-11-2013)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza  przetarg nieograniczony   na podstawie Ustawy  – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) –o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:  

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 r.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

a)  odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 w Dziale Technicznym w  godz.  9-14 /

b)   odebrać za zaliczeniem pocztowym –  tel. / fax. 832-18-35, 833-57-35  w  godz.  9-14

c)   na stronie internetowej  www.zgnzoliborz.waw.pl

d)   koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia  – 20 zł.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

3. Wadium w wysokości 2000,00 zł.

4. Termin wykonania zamówienia –  do 30.09.2014 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w ustawie Prawo   zamówień publicznych

6. Kryteria oceny – cena  100 %

7. kod CPV 09310000-5

8. Termin związania ofertą 30 dni

9. Składanie  ofert do dnia   27.11. 2013 r. do godz. 900 w sekretariacie

10. Otwarcie ofert nastąpi  27.11.2013 r. o godz. 930 w siedzibie  Zamawiającego  Warszawa ul. Marii Kazimiery 1,  pok. w Dziale Technicznym

 

Do pobrania:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych ZGN [19-11-2013]
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.