PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów (22-11-2013)

O G Ł O S Z E N I E

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza  przetarg nieograniczony   na podstawie Ustawy  – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) –o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:  

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 w Dziale Technicznym w  godz.  9-14 /

b) odebrać za zaliczeniem pocztowym –  tel. / fax. 832-18-35, 833-57-35  w  godz.  9-14

c) na stronie internetowej  www.zgnzoliborz.waw.pl

d) koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia  – 20 zł.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

3. Wadium w wysokości 500,00 zł.

4. Termin wykonania zamówienia –  do 23.12.2013 r.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w ustawie Prawo   zamówień publicznych

7. Kryteria oceny – cena  100 %

8. Kod CPV   45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-0, 45410000-4, 45420000-7

9. Termin związania ofertą 30 dni

10. Składanie  ofert do dnia 9.12. 2013 r. do godz. 900 w sekretariacie

11. Otwarcie ofert nastąpi 9.12.2013 r. o godz. 930 w siedzibie  Zamawiającego  Warszawa ul. Marii Kazimiery 1,  pok. w Dziale Technicznym

 

Do pobrania:

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów [22-11-2013]
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

 

Komentowanie zamknięte.