Lokale mieszkalne

LOKALE MIESZKALNE ZGN

LOKALE MIESZKALNE ZGN

LOKALE MIESZKALNE ZGN

LOKALE MIESZKALNE ZGN

LOKALE MIESZKALNE ZGN

LOKALE MIESZKALNE ZGN

Dział Eksploatacji sprawuje nadzór nad prawidłowym administrowaniem mieszkaniowym zasobem m.st.Warszawy w zakresie eksploatacji lokali mieszkalnych i obsługi terenów przynależnych do budynków, w tym w szczególności w zakresie:

właściwego zasiedlania lokali mieszkalnych, zawierania umów najmu, naliczania opłat czynszowych i innych opłat związanych z używaniem lokali, zapewnienia dostawy mediów, utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach administrowanych. W tym zakresie nadzoruje także pracę administratorów.

Dokumenty do załączenia:

 

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBOWIĄZUJĄCY W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH OD 01-01-2020  

 

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM NABYWANIA I DZIERŻAWY DZIAŁEK PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z UDZIAŁEM M.ST. WARSZAWY

– ZARZĄDZENIE 5682/2014 z dnia 10 marca 2014 r. – [link do BIP m.st. Warszawy] –

Do pobrania:

 

MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA !!!

SPŁATA ZADŁUŻENIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO 

Zgodnie z treścią zarządzenia “W celu umożliwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, ustala się, że spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy może być dokonana w formie świadczenia niepieniężnego […]”

 

ZMIANA STAWKI CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH – 2018 rok

 

 ZMIANA STAWKI CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH – 2014 rok

Zgodnie treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 5615/2014, z dnia 21.02.2014 r. informujemy, iż obowiązują nowe stawki czynszu i odszkodowania za najem lub zajmowanie bez tytułu prawnego 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miasto Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym okresie do najemców lokali mieszkalnych oraz osób zajmujących te lokale bez tytułu prawnego stanowiących własność m.st. Warszawy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz będzie wysyłał informacje o zmianach w opłatach za czynsz i odszkodowanie.