Lokale użytkowe

logo-zgn2 Przetargi i konkursy                    Oferty poza konkursowe              WYKAZY – ZLUiP

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz zarządza i administruje aktualnie 166 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 16 547,59 m2. W naszym zasobie znajdują się lokale posiadające pełną infrastrukturę techniczną, okna typu witrynowego umożliwiające realizację ekspozycji wystawowej, położone przy głównych ciągach handlowych i komunikacyjnych – spełniające wymagania najmu komercyjnego (ok. 40 lokali w tzw. I strefie), jak również lokale o gorszym standardzie – sutereny, pomieszczenia gospodarcze, lokale wolnostojące, przeznaczone na cele usługowo – biurowe i magazynowe (to przeważająca część zasobu lokali w tzw. II strefie). Obok ww. obiektów w zasobie ZGN znajdują się również budowle historyczne przeznaczone do rewitalizacji, poddawane aktualnie działaniom zabezpieczającym.

Najbardziej atrakcyjna grupa lokali tzw. lokale komercyjne to obiekty o podwyższonym standardzie technicznym, dogodnym położeniu, z możliwością bardziej wszechstronnego wykorzystania – stanowią blisko 25 % zasobu lokalowego dzielnicy, główna ich część znajduje się w ciągu handlowo – komunikacyjnym ulicy Adama Mickiewicza.

Warunki najmu lokali użytkowych ustala Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu  lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

 Załączniki:

Załączniki do zarządzenia:

  1. Zakres i tryb pracy komisji konkursowej – załącznik nr 1.
  2. Przykładowy wzór umowy najmu na czas oznaczony – załącznik nr 2.
  3. Przykładowy wzór aneksu do umowy najmu – załącznik nr 3.
  4. Przykładowy wzór porozumienia remontowego – załącznik nr 4.
  5. Roboty trwale podnoszące wartość lokalu użytkowego, poniesione przez Najemcę – załącznik nr 4a.
  6. Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony – załącznik nr 5.
  7. Treść do wykorzystania w oświadczeniu stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc. – załącznik nr 6. 
  8. Wniosek o najem komunalnego lokalu użytkowego poza konkursem ofert – załącznik nr 7. 
  9. Wymagania lokalowe dla żłobków przeznaczonych dla nie więcej niż 15 dzieci – załącznik nr 8.