Nabór na stanowisko – Specjalista ds. eksploatacji – [09-10-2017]/[13-11-2017] – ZAKOŃCZONO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. eksploatacji (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • bieżąca weryfikacja, modyfikacja i uzupełnianie danych i informacji o zasobie w elektronicznej bazie zasobów, połączona ze sporządzaniem raportów i okresowych wydruków komputerowych w formie zestawień tabelarycznych programu Excel oraz zaawansowanych raportów,
 • sporządzanie w określonych terminach i przekazywanie odpowiedniej komórce m. in.: wykazu zasobów budynkowych i gruntów Zakładu, wykazu pustostanów lokali mieszkalnych, wykazu lokali zajmowanych bez tytułu prawnego, wykazu mieszkalnych lokali komunalnych, w tym zestawienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych itp.,
 • sporządzanie na potrzeby Zakładu wykazów do celów przetargowych w zakresie umów na dostawy mediów budynków stanowiących 100% własności m. st. Warszawy oraz umów eksploatacyjnych dotyczących obsługi zasobu: sprzątania nieruchomości, pielęgnacji zieleni, wywozu gabarytów, ochrony budynków itp., wykonywania deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w lokalach komunalnych i budynkach należących do m. st. Warszawy,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i potwierdzanie zasadności realizacji faktur za usługi eksploatacyjne dotyczące budynków stanowiących 100% własności m. st. Warszawy,
 • dokonywanie analizy kosztów i rozliczeń za media, w oparciu o dane przygotowywane przez Dział Księgowości,
 • współpraca ze służbami oraz innymi podmiotami (Strażą Miejską, Policją, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych itp.) w zakresie wykonywanych zadań.
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań i zgłoszeń związanych z nieruchomościami z udziałem m. st. Warszawy
 • współpraca z zarządami i zarządcami oraz administratorami nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta,
 • współpraca z pełnomocnikami Miasta w zakresie wykonywania przez zewnętrznych zarządców i administratorów umów o zarządzanie nieruchomością wspólną, zgodnie z ustawą o własności lokali, przy uwzględnieniu interesu Miasta,
 • prowadzenie bazy danych nieruchomości z udziałem Miasta przekazanych w zarząd i administrowanie Wspólnotom Mieszkaniowym oraz powiadamianie zarządców Wspólnot Mieszkaniowych o wszelkich zmianach dotyczących lokali komunalnych,
 • sprawdzanie i opisywanie dokumentów księgowych wystawianych przez Wspólnoty Mieszkaniowe stanowiących obciążenie Miasta z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, zaliczek na fundusz remontowy oraz za media,
 • sporządzanie zestawień o zaangażowaniu środków budżetowych Miasta,
 • współpraca z administratorami poszczególnych budynków wspólnotowych i pionem technicznym
 • współpraca z księgowością w zakresie analizy obciążeń za media.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Żoliborz. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie i min.  5-letni staż pracy lub
 • wykształcenie wyższe i min. 4-letni staż pracy
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel oraz bazy danych SQL
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 • znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy
 • umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami
 • dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy
 • odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) – osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko specjalista ds. eksploatacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902 )

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27.10. 2017r., do godz. 13:00 na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: Dział Organizacyjny – specjalista ds. eksploatacji

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27.10. 2017r. do godz. 13:00.

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 INFORMACJA O WYBORZE – [13-11-2017]

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji w wymiarze 1 etat do zatrudnienia został zakwalifikowany Pan Szymon Wiśniewski zam. w Legionowie.

Uzasadnienie wyboru:  kandydat spełnia wymogi oraz posiada wystarczające kwalifikacje wymagane na tym stanowisku. Wykazał się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami. Jego zdolności analityczne i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów oraz sumienność przemawiają za zatrudnieniem na stanowisku specjalisty w dziale eksploatacji.

INFORMACJA O WYBORZE – [13-11-2017]

 

 

Nabór na stanowisko – Specjalista ds. eksploatacji – [09-10-2017]/[13-11-2017] – INFORMACJA O WYBORZE

Nabór na stanowisko – Specjalista ds. eksploatacji – [09-10-2017]

Opracowała: Joanna Janicka
Opracował: Marcin Galas
Opublikował: Matysik Piotr

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie zamknięte.