Windykacja

WINDYKACJA

Informujemy, że nie regulowanie opłat za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub ich części oraz urządzenia reklamowe, pomimo kierowanych wezwań do zapłaty  spowoduje skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności oraz zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego( tj. Dz. U. 2005r. , Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),wypowiedzenie umowy najmu, a po upływie okresu wypowiedzenia skierowanie sprawy do sądu o eksmisję i zapłatę.

Informujemy, że dane dłużnika umieszczone zostaną w KRAJOWYM REJESTRZE  DŁUGÓW.

Jednoczenie informujemy,  że istnieje  możliwość skorzystania z dostępnych form pomocy :

 1. możliwości uzyskania obniżki naliczonego czynszu dla osób o niskich dochodach
 2. możliwości przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 3. możliwości zamiany lokalu, w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, na lokal o niższych kosztach utrzymania,
  www.zoliborz.org.pl
 4. możliwości skorzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01- 644 Warszawa, tel. (22) 569 28 00.
  www.ops-zoliborz.waw.pl
 5. możliwości ubiegania się o ulgę w spłacie zadłużenia (rozłożenie zaległości na raty).
 6. możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z lokalu w formie świadczenia niepieniężnego
 7. możliwość złożenia wniosku o restrukturyzacji zadłużenia w latach 2015-2019
 8. program restrukturyzacji zadłużenia 2019 – 2030

 

Ad. 5 Możliwość ubiegania się o ulgę w spłacie:
Zasady udzielania ulg w spłacie zadłużenia określone są w Uchwale Nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej.  – UCHWAŁA –

Ad 6. Możliwość spłaty zadłużenia
SPŁATA ZADŁUŻENIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO

Zgodnie z treścią zarządzenia “W celu umożliwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, ustala się, że spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy może być dokonana w formie świadczenia niepieniężnego […]”

Ad 7.  INFORMACJA O RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

W imieniu m. st. Warszawy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr Vl/107/2015 Rady Miasta Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu m. st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 – 2019„ w związku z zadłużeniem na dzień 30 września 2014 r. istnieje możliwość przystąpienia przez Pana/Panią do programu obejmującego restrukturyzację zadłużenia istniejącego na koncie zajmowanego lokalu w celu umorzenia części zadłużenia.

 

Ad 8.  PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA 

Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Żoliborz m.s.t Warszawy zgodnie z Uchwałą Nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.

Od 1 lipca warszawiacy i warszawianki mogą składać wnioski o umorzenie długów za czynsz w mieszkaniach komunalnych. Elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet 10 lat na spłatę zadłużenia – to nowe narzędzie umarzania długów, które pomoże mieszkańcom

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz informuje, że w związku z trwającym na terytorium Polski stanem epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/842/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację zadłużenia będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 r.

 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących sposobu spłaty zadłużenia można uzyskać osobiście w pokoju nr 7 w siedzibie ZGN Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 1 lub pod numerem telefonu: 22 390-36-00 ,22 390-36-20, 22 390-36-21, 22 390-36-22